ข่าวเด่น

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครศรีฯ แนะแนวทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร


คุณกฤษณะ ทิวัตถ์สิริกุล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช แนะแนวทางการสื่อสารและสร้างเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ตัวแทนบุคลากรและนักศึกษา) จำนวนกว่า 50 คน

 

 

คุณกฤษณะ ได้สะท้อนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐและเอกชนว่า เป็นองค์กรใหญ่ อุ้ยอ้าย ความคล่องตัวมีน้อย มีระดับการบังคับบัญชาที่ซับซ้อน ขั้นตอนการลื่นไหลของข้อมูลเอกสารล่าช้า มีปัญหาในการนำเสนอ การประสานงานที่มีระเบียบขั้นตอน เช่น ต้องนำเสนอประเด็นการพูดคุยล่วงหน้า รวมทั้งข้อมูลที่เปิดเผยไม่กระชับ ที่สำคัญเมื่อเกิดภาวะวิกฤตจะอยู่ในสถานะตามแก้ปัญหาและมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกน้อย

ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เริ่มจากปัญหาองค์กรที่ถูกผลกระทบ ต้องมีการติดตามข้อมูลอย่างรวดเร็ว ปฏิบัติการสร้างพื้นที่การสื่อสาร ต้องวิเคราะห์ว่า สื่อไหนที่สนใจเรื่องของหน่วยงานเรา มีการปฏิบัติการ IO (Information Operation) โดยการนำเสนอชุดข้อมูลเพื่อชี้แจงและช่วงชิงพื้นที่การสื่อสาร การแทรกแซงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในเชิงหักล้างเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในประเด็นที่เป็นผลกระทบ และสุดท้ายการปฏิบัติการเชิงรุกและการขยายผลให้เป็นฝ่ายได้เปรียบและควบคุมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักประชาสัมพันธ์ต้องการคือการเผยแพร่ข้อมูล ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จะต้องรู้จักสื่อ เพราะสื่อไม่ได้นำเสนอทุกข้อมูลขององค์กร เนื่องจากสื่อมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน และบุคลิกของนักข่าวก็แตกต่างกัน นักประชาสัมพันธ์จึงต้องกำหนดเป้าหมายเพื่อจัดการข้อมูลให้ไปปรากฎในสื่อ การเขียนข่าวจึงต้องมี 3 ส่วน เพื่อความสำเร็จในการสื่อสาร คือ หัวเรื่อง ประเด็น และองค์ประกอบ ซึ่งในการเขียนเพื่อให้เป็นที่ต้องการนั้น ต้องมีประเด็นที่น่าสนใจและควรจบภายใน 1 หน้าเอสี่ เนื้อหาต้องกระชับ ชัดเจน และพยายามโฟกัสที่ประเด็นหลัก ที่สำคัญต้องสะกดสายตาคนอ่านให้สามารถอ่านต่อได้ โดยอาศัยเทคนิคการใช้ภาษา และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมีภาพประกอบที่น่าสนใจ เช่น ภาพการทำกิจกรรมผ่านสีหน้าและแววตาของผู้ทำกิจกรรม จะให้ความรู้สึกของความมีชีวิต

ในตอนท้าย คุณกฤษณะ ได้เสนอแนะให้จัดทำโต๊ะข่าว สร้างพื้นที่สื่อสารเฉพาะและสร้างเครือข่ายการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter และ เว็บไซต์

อนึ่ง กิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การปรับกระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อผลได้ต่อองค์กร” จัดโดยส่วนประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีนำไปสู่ความร่วมมือ ความสำเร็จในระดับองค์กร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน

 

ประมวลภาพ

สมพร อิสรไกรศีล ข่าว
บรรพต ใบมิเด็น ภาพ


TOP