ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับเยาวชนที่เข้าประกวด “โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์เครื่องดักจับยุง”ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “หลักวิธีการศึกษาเรื่องยุงกับงานวิจัย” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 60 คน ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับบริษัท เอส ซี ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)

ในงานนี้เยาวชนได้นำสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์เครื่องดักจับยุง ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นให้เยาวชนของชาติได้เรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ในการจัดการยุงที่กำลังแพร่ระบาดมาขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ในการบรรยาย ได้ให้เยาวชนที่เข้าร่วมวาดวงจรชีวิตยุง บรรยายเกี่ยวกับยุงและหลักวิธีการศึกษาเรื่องยุง วิธีการทำวิจัยและการวิเคราะห์ผล เยาวชนได้มีโอกาสถ่ายภาพลูกน้ำยุงและวาดภาพลูกน้ำยุง

TOP