ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษารับทุนเรียน ป.โท และ ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักศึกษารับทุนเรียน ป.โท (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) จำนวน 1 ทุน และทุนเรียน ป.เอก (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) จำนวน 1 ทุน

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2558 โดยทางห้องปฏิบัติการฯ มีทุนสนับสนุนการศึกษาครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าลงทะเบียนและค่าทำวิจัย เป็นระยะเวลา 2 ปีสำหรับ ป.โท และ 3 ปี สำหรับ ป.เอก โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

(1.) มีผลการเรียนดีโดยผู้ที่สนใจสมัครรับทุนในระดับปริญญาโท ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และหากต้องการสมัครรับทุนในระดับปริญญาเอกต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50

(2.) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามาแล้ว โดยสามารถเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ได้ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 (เดือนพฤศจิกายน 2558) หรือภาคการศึกษาที่ 3/2558 (เดือนมีนาคม 2559)

(3.) สนใจในการทำวิทยานิพนธ์ด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology)

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร.นฤมล มาแทน โทรศัพท์ 075-672359
E-mail :nnarumol@hotmail.com


TOP