ข่าวเด่น

องคมนตรี เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และสื่อมวลชนเดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของหน่วยงานต่างๆ และชุมชน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ และเยี่ยมชมการดำเนินงานในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกจากในนากุ้งร้าง ณ ไร่จันทรังสี ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ในโครงการวิจัยและการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมดำเนินงานในพื้นที่ทั้งสองแห่ง คือ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชผักพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนชายพรุ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเนินธัมมังและแกนนำชุมชนบ้านเนินธัมมัง และการดำเนินโครงการเกี่ยวข้องกับน้ำตาลจากในพื้นที่ตำบลขนาบนาก เช่น โครงการน้ำผึ้งจาก...วิถีคนขนาบนากแห่งลุ่มน้ำปากพนัง องค์ประกอบทางเคมีของน้ำตาลจากการผลิตเซลลูโลสจากน้ำตาลจาก การจัดการป่าจากแบบ Smart Farming ด้วย Sensor ต่างๆ การทำน้ำส้มแบบถาด เป็นต้น

ประมวลภาพ


TOP