ข่าวสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
๑.  คุณสมบัติทั่วไป
         ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.๒๕๓๕
 
๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทางนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/วารสารศาสตร์/
ประชาสัมพันธ์/นวัตกรรมการสื่อสาร/หรือสาขาที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีลักษณะเดียวกัน
     - มีความรู้ ความสามารถในการด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและการประชาสัมพันธ์เช่น การเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ และการจัดทำเอกสาร วารสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
     - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการตัดต่อรายการโทรทัศน์  ตัดต่อวิดีโอระบบดิจิตอล(Non linear) และมีความสามารถบริหารจัดการการผลิตรายการโทรทัศน์ 
ดำเนินรายการพิธีกรได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     - มีมนุษยสัมพันธ์ดี  กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มงานใหม่ ๆ  มีความละเอียดรอบคอบ
     - มีทักษะในการประสานงานและการทำงานเป็นทีมมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง    สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและตามเวลาที่กำหนดได้
     - ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน *
     *  หมายเหตุ  หากผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน) และ มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกฯ พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นในการรับเข้าแล้วจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามคะแนนข้างต้นภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยหากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นพนักงาน 
 
       ภาระงาน 
             1. จัดทำข่าว ภาพข่าว สกู๊ป/บทความ
             2. วางระบบและจัดการเผยแพร่ข่าวภาพข่าว สกู๊ป/บทความทางสื่อมวลชน
และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ 
             3. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์  เช่น
                   -  แถลงข่าว เชิญนักข่าวร่วม สังเกตการณ์ และทำข่าว
                   -  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค  เป็นต้น 
             4. จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อดิจิตอล
             5. เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย Social network ทั้ง Facebook
และ Twitter ของส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
            6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๓.  คุณสมบัติอื่น ๆ 
       ๓.๑  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี  และมีความเข้าใจในปรัชญา  ปณิธาน  และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
       ๓.๒  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
       ๓.๓  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน  รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
       ๓.๔  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
๔.  อัตราค่าตอบแทน    วุฒิปริญญาตรี  อัตราเดือนละ 17,400 บาท
 
๕.  เงื่อนไขการจ้าง     จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
        -  สัญญาแรก ๒ ปี  โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา ๖ เดือน  และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑ ปี     
        -  สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน ๔ ปี
 
๖.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
            ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร
 
๗.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร  
     ๗.๑  ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป   ตามแบบของมหาวิทยาลัย   ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่  อาคารบริหาร ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เลขที่ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี   อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๓๗๐๔  โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๓๗๐๘  หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร   อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙    เลขที่ ๙๗๙/๔๔-๔๖  (ตรงข้าม ทท.บ.๕ สนามเป้า)  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   โทร.๐-๒๒๙๘-๐๒๔๔-๕  โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๐๒๔๘   หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2wu.ac.th/form.html
    ๗.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๑ ปี   จำนวน ๒ รูป
    ๗.๓  สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ ๑ ฉบับ
    ๗ใ๔  ผลทดสอบภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 ฉบับ
    ๗.๕  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
    ๗.๖  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน ๑  ฉบับ
    ๗.๗  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน ๑  ฉบับ
    ๗.๘  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  จำนวน ๑  ฉบับ
           
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น   และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย
 
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น
   
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้  และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน
 
๘.  การสมัคร
        ๘.๑ ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร   ในอัตราฉบับละ ๒๐๐ บาท    ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี  อาคารบริหาร ชั้น 1  มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร    อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙   เลขที่ ๙๗๙/๔๔-๔๖  (ตรงข้าม ทท.บ.๕ สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2558 – 4 กันยายน 2558   เวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)
        ๘.๒  ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่  งานบรรจุและแต่งตั้ง  ส่วนการเจ้าหน้าที่  อาคารบริหาร ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช     หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร   อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙  เลขที่ ๙๗๙/๔๔-๔๖ (ตรงข้าม ทท.บ.๕ สนามเป้า)  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขต  พญาไท กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2558- 4 กันยายน 2558  เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
๙.  การคัดเลือก
        มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
        ๙.๑  ขั้นตอนที่ ๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่  คุณวุฒิและสาขาการศึกษา  และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
        ๙.2  ขั้นตอนที่ ๒  มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ ๑ มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง  ดังนี้
 ก.  สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
       (๑)  วิชาคอมพิวเตอร์ (๑๐๐ คะแนน) : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office  
       (๒) วิชาภาษาไทย (๑๐๐ คะแนน) : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ  และเขียนบทความ
       (๓)  วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน): การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และ
                 สื่อสารองค์กร 
ข.  สอบสัมภาษณ์  (เฉพาะผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วเท่านั้น)
 
๑๐. การประกาศผลการคัดเลือก
       ๑๐.๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    วันที่ 16 กันยายน 2558 
       ๑๐.๒  กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
       ๑๐.๓  ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
      หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย
 
๑๑.  เงื่อนไขอื่น ๆ 
        ๑๑.๑  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
        ๑๑.๒  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้  มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ  และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
        ๑๑.๓  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
        ๑๑.๔  การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน
 

TOP