ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "เครื่องถมเมืองนคร"

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดนิทรรศการด้านศิลปะและวัฒนธรรม "เครื่องถมเมืองนคร" ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม- ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น ๑ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเครื่องถม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นมรดกทางด้านศิลปหัตถกรรมอันประณีตศิลป์ อันควรแก่อนุรักษ์และเผยแพร่สืบไป และเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในด้านการทะนุบำรุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้ คือ

๑. ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ พิธีเปิดนิทรรศการด้านศิลปะและวัฒนธรรม “เครื่องถมเมืองนคร”

- แฟชั่นโชว์ “เครื่องถมเมืองนคร”
- เวทีเสวนา “เครื่องถมเมืองนคร คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ สู่งานออกแบบร่วมสมัย”
วิทยากร อาจารย์นิคม นกอักษร ครูช่างเครื่องถม
อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาสถาปัตยธรรมศาสตร์และการออกแบบ
คุณเจษฎา หงสุธนา ผู้ประกอบการ ร้านบุญรัตน์ไทยคร๊าฟท์
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
- ร่วมชมนิรรศการ “เครื่องถมเมืองนคร”
- สาธิตการทำเครื่องถม
- ร้านจำหน่วยสินค้า “เครื่องถมเมืองนคร”
- ร่วมลุ้นรางวัลพิเศษ ๕ รางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมฟังเสวนา

๒. ในวันพุธ ๒ กันยายน ๒๕๕๘
- เวทีเสวนา เรื่อง “ถมนคร เพื่อประยุกต์สู่การออกแบบ”
วิทยากร ผศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาสถาปัตยธรรมศาสตร์และการออกแบบ
อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาสถาปัตยธรรมศาสตร์และการออกแบบ
อาจารย์ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาสถาปัตยธรรมศาสตร์และการออกแบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://้cultural.wu.ac.th/

TOP