“วลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ