ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

“วลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส่วนกิจการนักศึกษา งานหอพัก สถานพยาบาล ชมรมวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก และเครือข่ายวลัยลักษณ์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ได้ร่วมกันจัด โครงการ การสร้างจิตอาสา “วลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก”เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคมพ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 1,500 ที่นั่ง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการและมอบรางวัล โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง หัวหน้าหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก

2. ส่งข้อความผ่าน Web กิจกรรมประกวดคำขวัญ “ร่วมกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออกเพื่อแม่”

3. ละครสะท้อนคิดในโอกาสวันแม่แห่งชาติเรื่อง “ไข้เลือดออกภัยร้ายที่มองไม่เห็น”โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

4. ตอบคำถามความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกมอบรางวัลโดย คุณปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

5. ปิดโครงการด้วยกิจกรรม “ด้วยรักจากพยาบาล” โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4

ผลการดำเนินการมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,688คน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาของส่วนกิจการนักศึกษาทั้งนี้เนื่องจากเป็นโครงการที่ร่วมมือกันของหลายหน่วยงานและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และส่วนกิจการนักศึกษา โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับหนังสือความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและมีระดับความคิดเห็นในประเด็นการประเมินในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งด้านความรู้ความสนุก ทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างจิตอาสาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก “ภัยเงียบที่มองไม่เห็น”

ประมวลภาพ http://masterorg.wu.ac.th/source/show_photo_albumfull.php?aid=236&paths=ird

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP