ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558"

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Reserch Expo 2015) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำผลงานวิจัยเข้าร่วมในงาน Thailand Research Expo มาอย่างต่อเนื่องทุกปี มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสนำเสนอในเวทีระดับชาติ ซึ่งจะทำให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในวงวิชาการอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไป ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและองค์กรด้านการวิจัยอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้นในอนาคต โดยในปี 2558 ได้นำผลงานวิจัยเรื่อง ฟาร์มไฮเทค (Smart Farming) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ ซึ่งได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวไปศึกษาวิจัยในพื้นที่จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ สวนส้มโอทับทิมสยาม บ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำตาลจากไร่จันทรังษี ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ข้าวพันธุ์พื้นบ้านเกษตรอินทรีย์ นางอุไร จันจำปา ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ ,

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP