ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับพนักงานร้านนครดีซี