ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน โครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Green Camp)” ครั้งที่2

สาขาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร กำหนดจัด “ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Green Camp)” ครั้งที่2 ในวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน มุ่งเน้นให้เรียนรู้การพัฒนากระบวนการคิด และการฝึกฝนทักษะผ่านการเรียนภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ จากการทัศนศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนได้เห็นสภาพพื้นที่จริง และสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ
ในการนี้ทางสาขาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2558 โดยส่งเอกสารแบบตอบรับ ได้ทาง E-mail : surasak7227@hotmail.com หรือทางโทรสาร 075-672399 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณสุรศักดิ์ สีชุม หมายเลขโทรศัพท์ 089 5881506

 

กำหนดการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Green Camp)

สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2558
9:00-9:30 ลงทะเบียน
9:30-10:00 กล่าวต้อนรับ โดย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
10:00-10:30 สานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่ และรุ่นน้อง
10:30-12:00 บรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลไทย” โดย อ.ภูสิต ห่อเพชร
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-17:30 ศึกษาและเรียนรู้ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่ (ฝายมีชีวิต)
17:30-19:00 พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารเย็น
19:00-20:00 สันทนาการโดยรุ่นพี่จากสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
20:00-22:00 การสำรวจโลกและจักรวาลของเรา ณ หอดูดาว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์
   
วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2558
7:30-8:00 รับประทานอาหารเช้า
8:00-8:30 สันทนาการโดยรุ่นพี่จากสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
8:30-09:30 บรรยายพิเศษ เรื่อง “มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม” โดย อ.เจนจิรา แก้วรัตน์
09:30-10:30 บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ขยะของประเทศไทย” โดย อ.ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
10:30-10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-11:45 บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดย อ.สุธีระ ทองขาว
11:45-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:00 ตอบคำถาม เล่นเกมส์ ทบทวนความรู้ที่ได้รับ
14:00-14:30 กล่าวปิดโครงการ โดยหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตร มอบของที่ระลึก และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมแบบตอบรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://engineer.wu.ac.th/

TOP