สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สมุนไพรเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 5