ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สมุนไพรเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 5

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สมุนไพรเพื่อชีวิต” ครั้งที่ 5 เรื่อง “ข้อกำหนดเชิงคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสุขภาพฮาลาล” เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร. ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดฒ

ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล กล่าวว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักและให้ความสำคัญตามภารกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นอย่างยิ่งจึงได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการตามภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในวงกว้าง ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 5 นี้เป็นกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรให้ได้มาตรฐานตามข้อตกลงของอาเซียนและหลักการควบคุมคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานฮาลาล อีกทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในอนาคตระหว่างบุคลากรด้านต่างๆที่ข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอีกด้วย

อนึ่ง นอกเหนือจากการให้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สมุนไพรเพื่อชีวิต” ครั้งที่ 5 ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและงานวิจัยของบุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รวมทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประชุมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ธุรกิจสปา นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรให้มีคุณภาพและรองรับตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://pharmacy.wu.ac.th/

TOP