ข่าวเด่น

นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ กว่า 2,000 คน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

 นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กว่า 2,000 คน นำพานพุ่ม ดอกไม้คารวะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ส่วนรางวัลอาจารย์ดีเด่นเป็นของอาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กว่า 2,000 คนเข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

พิธีไหว้ครูเริ่มด้วย ขบวนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ นักศึกษาอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ธงชาติ และธงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปประดิษฐาน ณ บริเวณพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นักศึกษาร่วมร้องเพลง บูชาครู ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำไหว้ครู จากนั้นผู้แทนนักศึกษาทุกสำนักวิชาได้นำพานพุ่ม ดอกไม้ไปไหว้คารวะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นครู โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น


โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครูประจำปีการศึกษา 2558 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ผู้ได้รับรางวัล นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 รางวัลนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 รางวัลผู้ใช้ห้องสมุดดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557 ตามลำดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย ให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญู กตเวที ความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่านักศึกษาได้ขอเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์และพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาภายใต้การดูแลของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยในส่วนของอาจารย์ทุกคนพร้อมที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนด้วยความเอาใจใส่ ด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ ประสิทธิ์ประสาทวิชาการและสนับสนุนการเรียนรู้ของศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ หล่อหลอมศิษย์ทุกคนให้มีอัตลักษณ์ตามที่มุ่งหวังคือ “บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปะศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม”

“ขอให้อำนาจแห่งความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ ส่งผลให้ศิษย์ทุกคนมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม มีพลังที่คงความตั้งใจ ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคใดๆ ประสบความสำเร็จในการศึกษา ประสบความสำเร็จในชีวิต และพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา กล่าว

สำหรับผลการประกวดพานไหว้ครูในปีนี้ ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศเป็นของนักศึกษาจาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์เป็นของนักศึกษาจาก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 

ประมวลภาพ

 

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP