ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)

สำนักวิชาแพทยศาสตร์และสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ในวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจารย์แพทย์ อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทุกคนของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถาบันภายนอกที่ทำวิจัยทางคลินิกมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) และสามารถนำไปใช้ในการวิจัยทางคลินิกได้อย่างถูกต้อง

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ โทรศัพท์ 0-7567-2554, 0-7567-2553 โดยรับสมัครไม่เกิน 50 คน และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนดข้างต้นเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนดังกล่าว

โครงการ

แบบตอบรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP