ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)