ข่าวเด่น

งดงามงานศิลป์ ในพิธีเปิดนิทรรศการ “เครื่องถมเมืองนคร”เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการด้านศิลปะและวัฒนธรรม “เครื่องถมเมืองนคร” ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น ๑ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยพิธีเปิดนิทรรศการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดชุดการแสดงแฟชั่นโชว์ “เครื่องถมเมืองนคร กับทุก Life Style ของชีวิต” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแบบนางแบบกิดติมศักดิ์ อาทิ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ คุณลลิดา สุนทรกุล เจ้าของร้านบ้านนาบีน ผู้ใหญ่เยิ้ม เรืองดิษฐ์ บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ด้วย


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “เครื่องถมเมืองนคร คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ สู่งานออกแบบร่วมสมัย” โดยวิทยากร อาจารย์นิคม นกอักษร ครูช่างเครื่องถม อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาสถาปัตยธรรมศาสตร์และการออกแบบ และคุณเจษฎา หงสุธนา ผู้ประกอบการ ร้านบุญรัตน์ไทยคร๊าฟท์ ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รวมไปถึงกิจกรรมสาธิตการทำเครื่องถม การออกร้านจำหน่ายเครื่องประดับถมเมืองนคร ในราคาย่อมเยา จากร้านบ้านนาบีน และร้านนครหัตถกรรม และการจัดแสดงเครื่องมือการทำเครื่องถมโบราณ พร้อมเนื้อหาประกอบนิทรรศการที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช และอาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับนิทรรศการเครื่องถมเมืองนคร จะจัดให้ผู้สนใจเข้าร่วมชมตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ถึง ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น ๑ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “ถมนคร เพื่อประยุกต์สู่การออกแบบสอบ” ณ ห้องมินิโฮมเธียเตอร์ ชั้น ๑ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐

 

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP