ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการสัมมนา The 2nd Engagement Thailand Annual Conference “University Engagement: driving force to sustainability”

เมื่อวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2558 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา The 2nd Engagement Thailand Annual Conference “University Engagement: driving force to Sustainability” ณ ห้องประชุมสมิหลา 2 โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ทสงขลา ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันคลังสมองของชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นสมาชิก Engagement Thailand และผู้สนใจทั่วไปกว่า 200 คน

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายและนำเสนอ รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานโครงการ มทร.ศรีวิชัย ห่วงใยสังคม ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ โครงการ มทร.ศรีวิชัย กับภาคีคนรักเมืองสงขลา นอกจากพื้นที่ในตัวเมืองสงขลาแล้วยังมีการเดินทางเพื่อเยี่ยมชมชุมชน อันเป็นเครือข่ายสำคัญในการทำงานเชิงพื้นที่ของ มทร.ศรีวิชัย คือ ชุมชนรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เยี่ยมชมบ้านทักษิณาธารบ้านต้นแบบเพื่อเล่าเรื่องราวความเป็นมาของภูมิปัญญา โหนด นา ไผ่ คน บ้านลุงเพียนกับการเย็บตับตาล บ้านใบตาล ทุ่งปอเทืองและเยี่ยมชมชุมชนวิถีพุทธคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา

ทั้งนี้โครงการความร่วมมือฯ ร่วมกับศูนย์เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ 15 มหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดทำหนังสือ “บนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยรับใช้พื้นที่ 15 กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยไทย” ขึ้น เพื่อเป็นการถอดบทเรียนการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่จาก 15 มหาวิทยาลัยไทย นอกจากการจัดทำหนังสือกรณีศึกษาดังกล่าวแล้วโครงการความร่วมมือฯ ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ ABC-ISI Matchmaking และจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาในการนำบทความหรือนำผลงานวิจัยเชิงพื้นที่สู่การตีพิมพ์ในวารสาร ISI

ประมวลภาพ http://masterorg.wu.ac.th/source/show_photo_albumfull.php?aid=237&paths=ird

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP