ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร. พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการรับเชิญของ Walailak J Sci & Tech: Mathematics

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 (Vol. 12 No. 11 November 2015 Special issue on Mathematics) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 เรื่อง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ประเทศตุรกี, ประเทศปากีสถาน, ประเทศบังคลาเทศ 2 เรื่อง, ประเทศอินเดีย 2 เรื่อง และ ประเทศมาเลเซีย 2 เรื่อง โดยมี ผศ.ดร. พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ ให้เกียรติทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) ประจำฉบับ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)

ผศ.ดร. พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ เป็นอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เคยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร ISI/Scopus คือ Communications in Algebra, Semigroup Forum, International Journal of Pure and Applied Mathematics และ International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP