ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ทุนวิจัย : ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดการนำเข้าของกองทัพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านยุทโธปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรักษาความมั่นคงของกองทัพในอนาคตต่อไป

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mua.go.th หรือโทร. 0 2610 5299 โทรสาร 0 2354 5541 ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.mua.go.th

TOP