ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม รุ่นที่ 1

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสังกาอู้ โรงแรมลันตารีสอร์ท อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและมีการบริหารจัดการโรงแรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ
2. สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งครัด
3. ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารธุรกิจโรงแรม เกี่ยวกับการบริหารจัดการกฎหมายโรงแรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และนายสุริยันต์ ณรงค์กูล นายอำเภอเกาะลันตาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมายโรงแรม ด้านการตลาดและการขาย เป็นวิทยากรตลอด 7 วัน ที่จัดกิจกรรม อีกทั้งยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมเกาะลันตา ตลอดจนตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี

รายชื่อวิทยากร ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. อาจารย์ศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. อาจารย์สัมพันธ์ แป้นพัฒน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย (THA)

4. อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5. อาจารย์สุวัจนา เพ็งจันทร์
ที่ปรึกษาคณบดีด้านบริหารความเสี่ยง สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7. คุณฐิติชัย อินทรศิริสวัสดิ์
ผู้จัดการทั่วไป คิงส์ตัน โฮเทลส์กรุ๊ป

8. คุณวิคเตอร์ สุขเสรี
ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.BTEDC

TOP