โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม รุ่นที่ 1