นักศึกษานิเทศศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศสารคดีเชิงข่าว