ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัวลัยลักษณ์