ข่าวเด่น

อธิการบดี มวล. เผย กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 9 ก.ย. 2558

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 1,491 คน ในวันที่ 9 กันยายน 2558

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,491 คน ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 12 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 94 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 1,385 คน

ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เทพ หิมะทองคำ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ นายมูหามะสุกรี มะสะนิง ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น จำนวน 2 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 13 คน และผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา จำนวน 5 คน เข้ารับพระราชทานรางวัลด้วย

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ได้กล่าวถึงบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ว่า บัณฑิตคือผู้ที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคม จึงต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ตามทำนองครองธรรม ซึ่งบัณฑิตทุกคนได้รับการปลูกฝังตามอัตลักษณ์ของ ม.วลัยลักษณ์ โอกาสนี้ขอให้บัณฑิตทุกคนมีความสุขความเจริญ และปฎิบัติหน้าที่เยี่ยงบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคมสืบต่อไป ในตอนท้าย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวัน 9 กันยายน 2558 นี้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ http://walailak channel.wu.ac.th ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
* กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557

* กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

* กำหนดการถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิตแต่ละสำนักวิชา

* ห้องฝึกซ้อมบัณฑิต

* การแต่งกายของบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

TOP