ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จับมือภาคีเครือข่าย จัดอบรมนักสาธารณสุขชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการและสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัย ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการพัฒนานักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน -25 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยเมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา ในพิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจากนายทวีสา เครือแพ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 11 สุราษฎร์ธานี ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ และอาจารย์รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ ในฐานะผู้จัดการโครงการดังกล่าว ร่วมกันต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน

อาจารย์รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ กล่าวถึงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติ ว่า เป็นการจัดการฝึกอบรมแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และกรณีศึกษาจากสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหมออนามัย/นักสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในภาวะปกติและภาวะเสี่ยง สามารถวินิจฉัย วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาสุขภาพและความต้องการของประชาชนในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเพื่อให้หมออนามัย/นักสาธารณสุข สามารถค้นคว้าวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาด้านการจัดการสุขภาพ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงานด้านสุขภาพอีกด้วย

การจัดอบรมครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 2 กันยายน-25 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้การเรียนรู้ในภาคทฤษฎี 20 % และภาคปฏิบัติ 80 % ประกอบด้วย Module 1 อัตลักษณ์และสมรรถนะของนักสาธารณสุขชุมชนยุคใหม่ Module 2 การวิจัย พัฒนาและติดตามประเมินผล Module 3 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การศึกษาดูงานสถานบริการปฐมภูมิต้นแบบ Module 4 ระบบ นโยบายและกฎหมายสาธารณสุข Module 5 การจัดการสุขภาพของท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง และ Module 6 การสื่อสารด้านสุขภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP