ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการโต้วาทีสานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซียส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการโต้วาทีสานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยไทย-มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ในชื่อโครงการ "WU-UPM Debate Training, Competition and Public Speaking" โดยมีนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia (UPM) นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bengkulu ๊University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมการแข่งขันด้วย ทีมนักโต้วาทีที่ทำการแข่งขันมีทั้งหมด 8 ทีมๆ ละ 3 คน รวมทั้งหมด 24 คน ส่วนผู้เข้ารับชมการโต้วาทีนั้นเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 140 คน ซึ่งนักศึกษาได้ความรู้เรื่องการโต้วาที การตัดสิน การให้คะแนน และรับชมการแข่งขันจริง

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 สาย คือ สาย A และสาย B แบบ Parallel ทำการแข่งขัน 3 รอบ โดยผู้ชนะจาก สาย A และ สาย B มาพบกันในรอบที่ 4 เพื่อชิงชนะเลิศในรอบตัดสิน โดยก่อนทำการแข่งขันคณะกรรมการได้จัดให้มี Mock Debate จากนักโต้วาที 1 ครั้ง ในยัตติ This house believes in free education

ญัตติ หรือ Motion ที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่

- This house support plastic surgery

- This house believes that ASEAN countries should primarily focus on teaching English in schools

-This house believes that the ASEAN countries must have an open border labor migrant policy

-This house support euthanasia

หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงคณะกรรมการได้คัดเลือก นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 2 คนในตำแหน่ง Best Public Speaker

จากการจัดโครงการในครั้งนี้ ส่วนวิเทศสัพันธ์ได้เล็งเห็นจุดเด่นและจุดที่ควรได้รับการพัฒนาของนักศึกษาที่จะมีขึ้นในโครงการต่อไป ตลอดจนการได้เห็นความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลา 3 วัน ของการจัดโครงการนี้ประมวลภาพ

TOP