ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 19/2558 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่19/2558 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
อาจารย์

1. ตำแหน่งสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.1 รายชื่อ
น.ส.จุรีภรณ์ นวนมุสิ
1.2 การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ
ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
1.3. กำหนดการสอบ
วันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องโมคลาน
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.1 รายชื่อ
(1) น.ส.จิตตาภรณ์ แก่นมงคลทราย
(2) น.ส.มัลติกา ยงประเดิม
2.2 การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ
ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
2.3. กำหนดการสอบ
วันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโมคลาน
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สอนกล่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
สาธารณสุขหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
และประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต)
3.1 รายชื่อ
(1) นายวรยุทธ นาคอ้าย
(2) ผศ.ดร.เกรียง กิจบำรุงรัตน์
3.2 การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ
ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
3.3. กำหนดการสอบ
วันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 13.00น. ณ ห้องโมคลาน
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษ

 


TOP