ข่าวสมัครงาน

แจ้งกำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อ นางสาวปภาพินท์ บุตรไสว เป็นผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ นั้น

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดรายละเอียดและกำหนดการสอบดังนี้
1. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ


2. กำหนดการสอบ
วันที่ 12 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP