ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 14/2558 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 14/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาววีรวรรณ เต่าทอง
002 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง
100 นางสาวเกศราภรณ์ เส้งประถม
101 นายธีรัช สายชู

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 268
อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช


TOP