ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มวิชาเภสัชวิทยา และกลุ่มวิชาพยาธิวิทยา)