ประกาศขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี (ด้านการบัญชี)