ข่าวเด่น

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.วลัยลักษณ์
วันนี้ (วันที่ 9 กันยายน 2558) เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 

ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้  มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,491  คน ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  จำนวน 12 คน  ระดับปริญญาโท จำนวน 94 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 1,385 คน  พร้อมด้วยผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เทพ  หิมะทองคำ สาขาสาธารณสุขศาสตร์  นายมูหามะสุกรี มะสะนิง  สาขาศิลปศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ สาขาการจัดการ  ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น  จำนวน   2  คน  บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัล   จำนวน 13  คน  และผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ จำนวน 5 คน  เข้ารับพระราชทานรางวัลด้วย

โอกาสนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ได้พระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิต ความตอนหนึ่งว่า...วิชาความรู้ที่บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมา เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ  ซึ่งแต่ละคนจะได้นำไปใช้สำหรับประกอบกิจการงานในวันข้างหน้า  แต่การจะใช้เครื่องมือนั้นให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แท้จริง ทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ส่วนรวม จำเป็นต้องอาศัยรากฐานอันสำคัญยิ่ง คือ ศรัทธา ความเชื่อมั่นในความดี  ศรัทธาความเชื่อมั่นดังกล่าว เกิดมีขึ้นได้ด้วยการพิจารณาจนแจ้งชัดในเหตุและผล   ว่าความดีเท่านั้นที่สามารถรักษาบุคคลและจรรโลงสังคมให้เจริญมั่นคงได้  ความเชื่อมั่นที่บังเกิดขึ้นจากการพิจารณานี้  จะน้อมนำให้บุคคลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง  เมื่อจะประกอบอาชีพการงาน ก็เลือกทำเฉพาะงานที่สุจริต  และเมื่อจะนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ก็ใช้ในทางที่ถูกที่เจริญแต่ทางเดียว  ไม่นำไปใช้ให้บังเกิดเป็นโทษ เป็นความเสื่อม  จึงขอให้บัณฑิตทุกคนสร้างสมอบรมความเชื่อมั่นในความดีให้งอกงามขึ้นในตน  จะได้สามารถนำความรู้ที่มีอยู่  ไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้สืบไป

ประมวลภาพ

TOP