ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ท่าน โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น จำนวน 2 ท่าน และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 5 คน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีพล เจาะจิตต์ ประธานสภาพัฒนาเมืองนครภาคพลเมือง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เทพ หิมะทองคำ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ นายมูหามะสุกรี มะสะนิง สาขาศิลปศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ สาขาการจัดการ


ผู้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายเกียรติกร แทนสุวรรณ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ นางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ นายประวิทย์ ดารากัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม นายพิเชษ กรดกางกั้น สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ และนายเอกพล แก้วเกตุ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ 

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยนางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


TOP