ข่าวเด่น

ครู นักเรียนทั่วภาคใต้ ร่วมโครงการปชส.สู่โรงเรียน ที่ม.วลัยลักษณ์
 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน : Walailak University show&share เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไปสู่โรงเรียน พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนต่างๆ ซึ่งมีศิษย์เก่ามาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ โดยมีผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั่วภาคใต้ 60 โรงเรียน จำนวนกว่า 650 คน เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

โอกาสนี้ คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานการจัดโครงการ และ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน : Walailak University show&share จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี มีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนสร้างการรู้จัก ความสัมพันธ์อันดี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไปยังโรงเรียน โดยในปีนี้มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การพบปะพูดคุยระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ครูแนะแนวของโรงเรียน และกิจกรรมการมอบโล่ โครงการชื่นชมคุณค่านักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคใต้ 60 โรงเรียน ตลอดจนนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์ รวมทั้งสิ้น 650 คน


ดร.เลิศชาย ศิริชัย กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์/ครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมบอกเล่าให้ฟังถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มองว่าโรงเรียน คือ ผู้ที่ต้องร่วมรับผิดชอบในเรื่องของการศึกษา ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาเหมือนกัน จึงจำเป็นต้องจัดการศึกษาให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพตามที่สังคมคาดหวัง เพื่อให้สังคมก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบันสังคมกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านอีกครั้ง ความรู้และระบบคุณค่าใช้ได้น้อยลง ห้องเรียนไม่ได้อยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยมแบบเดิมๆเท่านั้น มีพื้นที่แหล่งเรียนรู้ใหม่ที่เรียกว่าสังคมออนไลน์ที่นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆอีกนับไม่ถ้วน ดังนั้น ทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต้องร่วมกันปฏิรูปทั้งในเรื่องหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการประเมินผล เพื่อการศึกษาที่ดีขึ้นในอนาคต

“มหาวิทยาลัยและโรงเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันอย่างไร เพื่อทำให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักและเห็นความสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคม ทั้งนี้คาดว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะทำให้โรงเรียนได้รู้จักมหาวิทยาลัยและสร้างความเข้าใจให้กับครูและนักเรียนมากยิ่งขึ้น” ดร.เลิศชาย ศิริชัย กล่าวในตอนท้าย


จากนั้น ดร.เลิศชาย ศิริชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกันมอบมอบโล่ในโครงการชื่นชมคุณค่านักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ที่นักศึกษาเป็นศิาย์เก่า จำนวน 26 โรงเรียน

หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ได้บรรยายในหัวข้อ “บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการรับใช้สังคม” โดยมีใจความสำคัญว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคม ให้มีความพร้อมในการทำงานและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีการพัฒนาหลักสูตร กำหนดอัตลักษณ์บัณฑิตวลัยลักษณ์ ซึ่งมีรูปแบบแนวทางที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร นักศึกษาทุกหลักสูตรต้องออกไปทำงานร่วมกับสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรภายนอกต่างๆด้วย

อย่างไรก็ตาม ผลสะท้อนกลับมาจากผู้ใช้บัณฑิต พบว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วบัณฑิตมีความพร้อมในการทำงานเป็นอย่างมาก โดยนอกจากความรู้ความสามารถของบัณฑิตของ ม.วลัยลักษณ์จะเป็นที่ยอมรับแล้ว สิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจคือ บัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ เป็นคนมีน้ำใจ พร้อมจะช่วยเหลือองค์กรตลอดเวลา ที่สำคัญเป็นทั้งคนดีและคนเก่งตามค่านิยมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปลูกฝังตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาศึกษานอกจากนี้บนเวทีดังกล่าวยังมีการพูดคุย หัวข้อ “ครูแนะแนว..Student Idol” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา และนายสุวัฒน์ ขุนอินทร์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 1 และเป็นศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2544 ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า กลุ่มโรงไฟฟ้าบริษัทกัลฟ์ และกิจกรรมผู้บริหาร คณบดีร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย ตอบปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากโรงเรียน อีกด้วย

 

 

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

 TOP