ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการช่วยส่วนประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดทำสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์เทศกาลงานเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช