ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการช่วยส่วนประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดทำสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์เทศกาลงานเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินี และ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ช่วยส่วนประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชออกแบบสื่อสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์เทศกาลงานเดือนสิบให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP