ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ศึกษาดูงานระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 13.00-15.30 น.โดย มีหน่วยพัฒนาองค์กร ส่วนการเจ้าหน้าที่ และส่วนส่งเสริมวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้อง 15/3 อาคารบริหาร

TOP