ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี ประธานจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปินสี่แผนดิน (แนบ ทิชินพงษ์) เข้าพบเพื่อกราบขอบพระคุณและมอบของที่ระลึกแด่ ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี