ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะสากลให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลให้นักศึกษาประจำปี 2558 ในชื่อ WU-UPM Students Interaction, Internationalization, and Education Visit ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2558 ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาในสถานการณ์จริง มีความมั่นใจในการพูด และกล้าแสดงออกในที่สาธารณะ

2. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การบริหารจัดการเวลา และการมีวินัยเพื่อตนเองและส่วนรวม

3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม ได้เห็นพัฒนาการทางสังคม และสภาพบ้านเมืองของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ง แวดล้อมใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น

กิจกรรมที่จัดจึงเน้นประเด็นสำคัญในเรื่อง Public Speaking and debating, Knowledge Sharing, Networking, Learning about the Malaysian Educational, Social Awareness, History and Culture

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการเดินทางเพื่อเตรียมความ พร้อมให้นักศึกษาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ให้ความรู้เชิงทฤษฎี และข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตนและวัฒนธรรมที่ทั้งสองประเทศเข้มงวด และกิจกรรมที่นักศึกษาต้องมีส่วนร่วม โดยมีบุคลากรของส่วนวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นผู้ให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องตุมปังอาคารบริหาร

การเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัย UPM (Universiti Putra Malaysia) ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Professor Dr. Zaid Ahmad, Dean of Faculty of Human Ecology, Assoc. Prof. Dr. Neudend Deraseh, Head of Laboratory of Halal Policy and Management, Halal Products Research Institute , Assoc. Prof. Dr. Ahmad Tarmizi Talib, Head of Department of Government and Civilization, Assoc. Prof. Dr. Sarjit Singh Gill, อาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องจำนวนประมาณ 100 คน

กิจกรรมที่ได้จัดร่วมกับมหาวิทยาลัย UPM เป็นกิจกรรม Public Speaking และการโต้วาที การเปิดเวทีให้นักศึกษาได้ทำความรู้จัก สร้างเครือข่ายและมี Interaction ร่วมกัน ในส่วนของบุคลากรได้ มีการหารือเรื่อง การส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา ณ UPM ซึ่งทาง UPM ได้ตอบรับเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินโครงการPolitical Science Discovery โครงการ The 3rd International Social Science and Humanities Seminar ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย UPM และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการโต้วาที และโครงการ Visiting Professor ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ประมวลภาพ

TOP