ข่าวทั่วไป

เยาวชนทั่วภาคใต้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพลงบอกศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ อย่างเข้มข้น


เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติ “เพลงบอก-ศาสตร์-ศิลปิ์ถิ่นใต้ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และส่งเสริม” ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในปีนี้มีคณะครู/อาจารย์และเยาวชนให้ความสนใจจำนวน ๑๔๘ คน ซึ่ง “เพลงบอก” ถือเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่ได้รับความนิยมและยอมรับมาตั้งแต่ในอดีต โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการยอมรับว่ามีนักเลงเพลงบอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักและนิยมชมชอบว่ามีฝีปากคมคายเป็นเยี่ยม เพลงบอกมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านภาษาและปฏิภาณกวีของบรรพชนที่สั่งสมและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติ “เพลงบอก ศาสตร์ศิลป์ฯ” ได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพด้านเพลงบอก อาทิ เพลงบอกสมใจ ศรีอู่ทอง, เพลงบอกมนตรี เสียงมนุษย์กบ, เพลงบอกสุรินทร์ เสียงเสนาะ, เพลงบอกสร้อยหญิง, อาจารย์จิณ ฉิมพงษ์, อาจารย์มณฑา พลายด้วง, อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ กำเนิดทอง และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ซึ่งมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็น “เพลงบอกชั้นครูนั้นเป็นฉันใด” , “ประสบการณ์การสอนเพลงบอกเยาวชน” และ “เกณฑการตัดสินเพลงบอกและประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ” หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาก็ได้แยกกลุ่มฝึกทอกเพลงบอกกับศิลปินเพลงบอกชั้นครู ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการสรุปสาระสำคัญที่ได้เรียนรู้ตลอดการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://้cultural.wu.ac.th/

TOP