เยาวชนทั่วภาคใต้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพลงบอกศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ อย่างเข้มข้น