ข่าวทั่วไป

“ค่ายวรรณกรรม เยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์” สัญจรสู่โรงเรียน
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “ค่ายวรรณกรรม เยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์” สัญจรสู่โรงเรียน โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน

นายวิรัช ทองแกมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จัดโครงการ “ค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์” สัญจรสู่โรงเรียน โดยมุ่งเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะในด้านการเขียนและการอ่านให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน ที่สำคัญเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์สมใจ สมคิด นักเขียนรางวัลพระราชทานพานแว่นแก้ว และรางวัลเกียรติยศเข็มเชิดชูเกียรติ ครูภาษาไทยดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ อาจารย์สุธาทิพย์ โมราลาย นักเขียนอิศรา รวมเรื่องสั้นชุด "ความรัก" และรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความความรู้ความสามารถ มีกลยุทธ์ของการยกตัวอย่าง ถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้เชื่อมั่นในตัวเองในการเขียน รวมทั้งได้มอบโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและมอบรางวัลเป็นกำลังใจแก่ผู้มีผลงานดี นอกจากนี้ยังมีการบันทึกเทปกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ในช่องทาง Walailak Channel ซึ่งเป็นสื่อโทรทัศน์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

TOP