“ค่ายวรรณกรรม เยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์” สัญจรสู่โรงเรียน