ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ดูงาน มวล.

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ผู้บริหาร พระสงฆ์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ศึกษาดูงานระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและพูดคุยภาพรวมระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนายนิรันดร์ จินดานาค หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร นายทวีศักดิ์ หนูเดช หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ นายอวยชัย เรืองศรี หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพกิจกรรม


TOP