ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 19/2557 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
1) นางจิตตาภรณ์ แก่นมงคลทราย
2) นางสาวมัตติกา ยงประเดิม

2. อาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สอนกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
สาธารณสุข (หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม) และประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต)
1) นายวรยุทธ นาคอ้าย
2) ผศ.ดร.เกรียง กิจบำรุงรัตน์

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP