ข่าวเด่น

แพทย์ มวล.จับมือ MedResNet จัดอบรม Good Clinical Practice
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์และสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยในพิธีเปิดการอบรมดังได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม เป็นประธานเปิดการอบรม และรองศาสตราจารย์ นพ. วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ม.วลัยลักษณ์ กล่าวรายงานการจัดอบรม

รองศาสตราจารย์ นพ.วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล เปิดเผยว่า ปัจจุบันการฝึกอบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) มีความสำคัญต่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยเป็นอย่างมาก และการวิจัยทางคลินิกจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้จะทำให้อาจารย์แพทย์ อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทุกคนของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถาบันภายนอกที่ทำวิจัยทางคลินิกมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) และสามารถนำไปใช้ในการวิจัยทางคลินิกได้อย่างถูกต้อง

ดร.เลิศชาย ศิริชัย กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice, GCP) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านจริยธรรมและวิชาการสำหรับวางรูปแบบ ดำเนินการ บันทึก และรายงานการวิจัยทางคลินิก จะเป็นการรับประกันว่าสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครจะได้รับการคุ้มครองและรับประกันว่าข้อมูลจากการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้งานวิจัยเป็นภารกิจหลัก 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้การสนับสนุนการวิจัยในทุกสาขาทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นอกจากจะทำให้งานวิจัยทางคลินิกได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของอาสาสมัครอีกด้วย

ประมวลภาพ


TOP