ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล ปี 2558

ด้วยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมวันมหิดล 24 กันยายน เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการถวายสักการะแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย"นั้น ในการนี้ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันมหิดล

กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://smd.wu.ac.th/cms_newsdetail.php?newss_id=1543

TOP