ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 14/๒๕58 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 4 ราย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก ดังนี้
1. นายธีรัช สายชู
2. นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ราย มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่
1 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช


TOP