ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/๒๕๕8 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/๒๕๕8 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (ด้านธุรกิจที่พัก และอาหารและเครื่องดื่ม)

1.1 รายชื่อ
001 นางสาววิชญา วงษ์ปาน
003 นางสาวพัทยา คำหวาน
004 นางเพียรขวัญ ชยันต์เกียรติ
009 นางสาวกัญญาภัค อ่อนจันทร์
012 นางสาวกนกอร สงวนทอง

1.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (ด้านธุรกิจจัดนำเที่ยว/การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว)

2.1 รายชื่อ
002 นายกิรฐากร บุญรอด
005 นางสาวชิดชนก หมวดฉิม
006 นางสาวปาจรีย์ ชัยชุมพล
007 นายภูมิ คันธิก
008 นางมณฑิรา จันทร์ภักดี
010 นางสาวพัสสุรีย์ ทองแก้ว
011 นายธนากร ยอดทองดี
100 นางสาวนาถนลิน สีเขียว
101 นางสาววันวิสาข์ จำปาทอง

2.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP