ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวซันวานี จิใจ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม