ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวซันวานี จิใจ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวซันวานี จิใจนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของอัตราการป้อนสารอาหารและตัวแปรในการเดินระบบต่อขนาดของแกรนูลในถังปฏิกรณ์แบบยูเอเอสบี (Effect if of the feeding substrates and the operating parameters on granule sizes in UASB reacfors.) ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP