ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวทัศนี ศรีมาชัย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม