ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวทัศนี ศรีมาชัย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวทัศนี ศรีมาชัยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การผลิตไบโอเอทานอลและไบโอแก๊สจากทางปาล์มน้ำมันในรูปแบบการแปรรูปชีวมวลให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Production of Bioethanol and Biogas from Oil Palm Frond in Biorefinery Concept)” ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 2 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP