ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ชี้แจงการมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์