ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 16/๒๕๕8 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 16/๒๕๕8 ลงวันที่ 8 กันยายน 2558 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 1. รายชื่อ 001 นางสาวยุพรัตน์ ขาวเอี่ยม 002 นางสาวนพรัตน์ รักชอบ 006 นางสาวกัญภัคณัฐ ธงรอด 008 นางสาวธิดาลักษณ์ ภักดีบุญ 009 นางสาวธนิษฐา ลิขิตจรรยารักษ์ 010 นางสาวภัทราพร เปตะคุ 2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP