ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ