ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/๒๕58 สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 7 ราย และตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 3 ราย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ(ตำแหน่งที่ 1)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวอลิสา แหละบัง
- ผู้ผ่านการคัดเลือสำรอง คือ นางสาวสุราคนา อัตโน

2. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ(ตำแหน่งที่ 2)
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวเนตรศจี ปรีชา

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวพัชรี เมืองมุสิก
- ผู้ผ่านการคัดเลือสำรอง คือ นางสาวฉัตรจรี แย้มสุข

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ดังนี้
1. นางสาวพัชรี เมืองมุสิก และนางสาวเนตรศจี ปรีชา มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. นางสาวอลิสา แหละบัง มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น.ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP