ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ในการประกาศรับสมัครครั้งที่ 10/2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 21 ราย ดังนี้

004 นางสาวอักษราภัค โกมาลา
008 นางสาวจันทร์เพ็ญ แซ่เซี้ยน
010 นางสาวจุไรพร ขุนทอง
011 นางสาววราภรณ์ สุวรรณมณี
013 นางสาวสุภาวดี โต๊ะหวาน
015 ว่าที่ ร.ต.จิรารัตน์ จันทรมณี
019 นางสาวอรุณรัตน์ ทองคำ
021 นางสาวเนตรนฎา นิลชะเอม
022 นางสาวศศิธร เลาหกุล
023 นางสาวทิพยรัตน์ เดชะติน
024 นางสาววไลภรณ์ ทานนท์
025 นางสาวเมธาพินี พัฒน์ทอง
026 นางสาวธิดาลักษณ์ ภักดีบุญ
029 นายศรชัย สุทธิบูลย์
030 นางสาวศิริทิพย์ ผกากรอง
031 นายธนทัต ทับเจริญ
032 นางสาวไหมสุดา เวชประสิทธิ์
033 นายกอเดร์ เหมตำ
034 นายเนติพัฒน์ สารภีพิทยานนท์
036 นางสาวธวัลรัตน์ ศิริวัฒนกรกุล
100 นางสาวนลินี สิงคิพร

ในการนี้มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา
09.00 น. ณ ห้อประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่งหากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าว


TOP